SponsoKliks80

Leden login

knltblogo

mijn-knltb-logo

centrecourtlogo2

Browsers

Net als vele andere TCO-leden die de club een warm hart toe dragen heb ik mij de afgelopen periode ernstig zorgen gemaakt over het voortbestaan van onze tennisclub. Ik was dan ook zeer verheugd na de presentatie van Yvonne Koks op de extra ALV op 4 oktober 2018. Kort daarna groeide bij mij het besef dat dit team de kans heeft om een compeet nieuwe start te maken. Ik vind dan ook dat deze groep volledig de ruimte moet krijgen om helemaal hun eigen invulling aan een nieuwe aanpak te kunnen geven.

Ik ben al van de oprichting lid van TCO en ben in die 40 jaar altijd voor de club actief geweest. Ik heb in de beginjaren een kantineploeg geleid, heb 6 jaar in het bestuur gezeten, heb jaren lang het clubblad geproduceerd en ben in 2000 als pionier met een website voor TCO begonnen. In 2010 is die website gemoderniseerd en zijn we begonnen met het versturen van de TCO-Nieuwsbrieven. Sinds die pioniertijd is er op dit gebied veel veranderd; in het begin hadden nog maar enkele leden internet toegang en email, nu is dit landschap totaal anders. De positie van de website en de Nieuwsbrief is met de opkomst van de smartphone en het tablet enerzijds en de social media als Facebook, Twitter en de Clubapp anderzijds heel erg aan het veranderen. Bij TCO spelen we daar wel op in, maar het is geen geïntegreerde aanpak.

De nieuwe groep die Yvonne om zich heen verzameld heeft moet daarom de vrijheid krijgen om hier ongehinderd en met een frisse blik tegenaan te kijken. Ik wil ze daar dan ook alle ruimte voor geven. Op 1 januari verstuur ik mijn laatste TCO Nieuwsbrief en in januari zal ik de stukken voor de ALV van 2019 nog op de website publiceren, waarna ik op de ALV 2019 afscheid neem als Webmaster van TCO.

Ik heb dit werk voor de club altijd met heel veel plezier gedaan. Ik doe er met een gerust hart afstand van, omdat het nieuwe team leden bevat die goed in staat zijn om deze aktviteiten over te nemen. Natuurlijk wil ik het nieuwe team ten allen tijde, desgevraagd, met raad en daad bijstaan.

Ik wens Yvonne en haar GO TCO-team alle succes toe.

Wouter de Wijn
Webmaster TCO

AVG 170Vanaf 25 mei geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die regels gelden ook voor sportverenigingen.

Het komt er – kort gezegd – op neer dat wij in kaart moeten gaan brengen welke persoonsgegevens wij zoal gebruiken en  voor welk doel en hoe we dat doen. Ook moeten er afdoende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens worden blootgesteld aan onrechtmatige verwerking. Dat moeten we daarna vastleggen in een verwerkingsregister.

Privacy is belangrijk. Het recht op privacy kun je eenvoudig omschrijven als iemands recht om met rust te worden gelaten. Je mag niet zomaar iemands persoonlijke informatie gebruiken. Dat mag alleen binnen de gestelde wettelijke grenzen en soms zelfs alleen maar met toestemming van betrokkene. Als sportvereniging ben je wettelijk verplicht tot het beschermen van de persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, en alle andere personen van wie je persoonsgegevens verwerkt.

De AVG betekent dat we de komende tijd behoorlijk wat energie en tijd zullen moeten steken in het in kaart brengen van een en ander en het eventueel het nemen van de nodige maatregelen.  NOC*NSF en de deelnemende bonden hebben de Stichting AVG een stappenplan ontwikkeld, dat aangeeft welke acties we moeten ondernemen om te voldoen aan de  AVG.

Het gaat om zeer lastige materie. We zullen de leden op dit moment niet lastig vallen met de ingewikkelde aspecten en details daarvan. We gaan er naar beste vermogen mee aan de slag. Op dit moment valt niet aan te geven op welk moment we deze exercitie afgerond zullen hebben.

Wouter de Wijn
Webmaster TCO

 1. Inleiding

  Bij het TCO Ledentevredenheidsonderzoek van dit voorjaar is de leden ook gevraagd naar de Communicatie en Informatieverstrekking bij TCO. Het blok bestond uit 5 stellingen, waarbij de leden konden aangeven in hoeverre ze het met de betreffende stelling eens waren. Verder werd gevraagd hoe men verenigingsinformatie graag wil ontvangen en kon men specifieke opmerkingen over communicatie binnen de vereniging aangeven.

  Hieronder de resultaten zoals die door het bestuur zijn verstrekt en mijn analyse daarvan. Tot slot ga ik nog in op een aantal relevante opmerkingen in de "Samenvatting van het TCO Ledentevredenheidsonderzoek" van het bestuur die hier niet bij mijn analyse van de resultaten aan bod gekomen zijn

 2. Communicatie en Informatie

  TCO Communicatie Ledenonderzoek 1 600

  Grafiek TCO Communicatie Ledenonderzoek 1aHierboven zijn de resultaten uit het onderzoek weergegeven. 54 leden hebben hun mening gegeven en dat is een kleine 30% van het ledenbestand van dat moment.

  In de grafiek rechts zijn de resultaten samengevat en is te zien dat het overgrote deel (74%) van deze leden het met de stellingen eens is.

  Conclusie:
  In z'n algemeenheid kan hieruit geconcludeerd worden dat men bij TCO tevreden is over de communicatie en informatieverstrekking.

   

 3. Wil graag verenigingsinformatie ontvangen via:

  TCO Communicatie Ledenonderzoek 2 600

  Grafiek TCO Communicatie Ledenonderzoek 2aHierboven zijn de resutaten uit het onderzoek weergegeven. Er waren meerdere antwoorden mogelijk, vandaar dat het totaal van de antwoorden meer dan 54 kan bedragen.

  In de grafiek rechts zijn de resultaten verhoudingsgewijs in een taartdiagram samengevat.

  Conclusie:
  In z'n algemeenheid kan hieruit geconcludeerd worden dat men bij TCO de maandelijkse TCO Nieuwsbrieven zeer op prijs stelt. Maar ook dat men het clubblad van vroeger kennelijk toch niet meer nodig vindt.

   

 4. Opmerkingen over Communicatie

  TCO Communicatie Ledenonderzoek 3 600In totaal zijn de 11 hierboven weergegeven reacties op dit onderwerp binnen gekomen. Ik behandel ze op volgorde:

  1. Facebook is voldoende
   Dit is interessant en ik heb daarom via Facebook geprobeerd met dit lid in contact komen om dit verder uit te diepen. Vermoedelijk is dit heel persoonlijk bedoeld. In z'n algemeenheid denk ik dat Facebook (nog) ontoereikend is, omdat:
   1. Het merendeel van de leden van TCO heeft zich niet op de Facebookpagina van TCO aangemeld (66 leden aangemeld, waarvan gemiddeld 40 de berichten actief volgt)
   2. Op Facebook kun je nauwelijks structurele informatie over onze organisatie kwijt.
  2. Nee op zich niet. De website kan beter gebruikt worden voor actuele nieuwtjes op de homepagina
   Alle actuele nieuwtjes staan op de homepagina van de website.
  3. Nee, is goed
   Bedankt
  4. Kan duidelijk beter
   Kan zijn, maar dit is mij niet duidelijk.
  5. Ben voldoende op de hoogte
   Blij dat te lezen.
  6. Er wordt veel meer gecommuniceerd als vroeger en toch zou eens per jaar een verenigingsblad mooi zijn. Ik heb echter begrip voor dat de kosten hiervan te hoog zijn.
   Klopt helemaal. Tot 2012 kwam er maximaal 4 keer per jaar een clubblad uit. Sinds 2010 komt er elke maand een Nieuwsbrief uit en tussendoor diverse Nieuwsflitsen. Het klopt dat de kosten voor een clubblad hoog zijn (tussen de 4-5 euro per lid).
  7. Moet meer persoonlijk en niet altijd naar de site verwijzen. Inschrijven voor activiteiten direct op papier en niet naar de site verwijzen.
   De mailing zou persoonlijker kunnen als elk lid een eigen persoonlijk emailadres zou opgeven. Dat is echter geenszins het geval.
   We proberen de onderwerpen in de TCO Nieuwsbrief kort en bondig te houden (plaatje + praatje); als het onderwerp je boeit kun je doorklikken naar meer informatie op de website. In de hal van het clubgebouw hangen meestal ook nog inschrijfformulieren waar je je op papier kunt inschrijven.
  8. Nee of Ja. Die is gewoon fantastisch. Ik ben zelf te laks.
   Bedankt. Dat is wel heel eerlijk. Misschien geldt dit wel voor meer leden.
  9. Howel ik digitale communicatie prefereer, zijn er diverse leden waarbij dit kennelijk nog niet goed werkt. Met die categorie kan wat meer rekening worden gehouden.
   Goed punt. Hoewel er maar 1 lid is dat geen email adres heeft opgegeven, kan het zijn dat men z'n email niet altijd leest of z'n weg op het internet nog niet goed kan vinden. Maar hoe kun je daar rekening mee houden? Ik stel voor om een keer een voorlichtingsavond in de kantine te geven. Om die doelgroep te bereiken zullen we via de Nieuwsbrief vragen om dit aan de betreffende leden door te geven en het ook in de hal van het clubgebouw aankondigen. Men kan zich dan telefonisch opgeven, zodat we wel weten of er leden gebruik van zullen maken. Laat me maar weten of dit een goed plan is.
  10. Clubkampioenschap had iets beter gecommuniceerd kunnen worden.
   Communicatie was als volgt:
   1. Sinds begin dit jaar in evenmeneten overzicht en op evenementen kalender
   2. Vanaf 29 mei op de homepage van de website
   3. In de TCO Nieuwsbrief van 1 juni
   4. Op 12 juni op Facebook
   Er is dus volop gecommuniceerd. De jeugdcommissie heeft onderzoek gedaan naar de reden waarom er zo weinig belangstelling was voor o.a. de clubkampioenschappen voor de jeugd.
  11. Ik kijk elke eerste van de maand uit naar de nieuwe TCO Nieuwsbrief. Die ziet er heel netjes en verzorgd uit (is vast veel werk).
   Bedankt, dat doet me genoegen. Ja het is elke keer redelijk wat werk. Gelukkig krijg ik de nodige hulp van de voorzitter.
     
 5. Opmerkingen over Communicatie uit de samenvatting van het bestuur.

  Het bestuur heeft een samenvatting van het Ledentevredenheidsonderzoek (slotje) opgesteld met tal van aktiepunten. Hierin staan nog een aantal opmerkingen over communicatie die niet in bovenstaande resultaten zijn benoemd. Ik bespreek er een tweetal.

  1. Roep om uitgebreidere en/of intensievere communicatie
   Zoals in punt 4 nr 6 al is aangegeven, wordt er tegenwoordig al steeds meer gecommuniceerd. Je kunt natuurlijk nog vaker een mailing naar de leden sturen. Je kunt ook voor elk onderwerp een individuele mailing naar b.v. alleen de jeugd of alleen de senoren sturen; het is nl. juist dat een mailing over 1 onderwerp beter blijft hangen. De mogelijkheden zijn er en de commissies kunnen hier, onder bepaalde voorwaarden, zelfstandig gebruik van maken.
   De KNLTB is met ontwikkelingen bezig om tennisclubs push-berichten naar de smaprtphones van de leden te laten sturen. Aangezien tegenwoordig meer dan 80% van de nederlanders boven de 12 jaar een smartphone heeft, wordt dat gezien als de oplossing om leden meer bij de club te betrekken.
  2. Website vraagt veel klikken voor je bij informatie komt
   De website van TCO voldoet aan de belangrijkste normen en vrijwel alle informatie op de website is binnen 3 klikken te bereiken.
   Hint: gebruik eens het zoeksysteem rechts bovenin de website.

Ik dank alle leden die de moeite hebben genomen om aan het Ledentevredenheidsonderzoek mee te doen en zo hebben laten weten wat ze er van vonden. Hoewel de algemene indruk is dat we het bij TCO wel aardit voor elkaar hebben, is dit geenszins een signaal om tevreden achterover te leunen. De opmerkingen en tips worden op prijs gesteld en zullen bijdragen om de communicatie en informatieverstekking bij TCO te verbeteren.

Wil je reageren, stuur dan een berichtje naar: of bel of app me op: 06-23343999 

Wouter de Wijn
Webmaster TCO

 1. Inleiing
  Communicatie heeft bij TCO ten doe de leden te informeren en te stimuleren. In het jaar van onze oprichting 1978 kwamen er al twee clubbladen uit met  mededelingen en verslagen van de oprichtingsvergadering. In de topjaren kwamen er 4 clubbladen en 2 jeugdbladen uit.
  Tijden veranderen echter. Eerst kwam in 1999 de TCO-website er als informatieverstrekking bij en vanaf maart 2010 maandelijks de (elektronische) TCO Nieuwsbrief die aan alle leden (met een emailadres) werd verstuurd. Toen bleek dat steeds meer TCO'ers met de TCO Nieuwsbrief bereikt konden worden, nam de jaarlijkse frequentie van het clubblad af. In januari 2012 verscheen het laatste clubblad. In dat jaar begonnen TCO ook op Facebook; eerst met een gesloten groep voor leden, later ook met een open Facebook pagina.
  In de laatste jaren is communicatiewereld door de komst van met name 'smart phones' en tablets nog meer in geweging gekomen. Berichten worden vrijwel direct glezen en er wordt vaak ook meteen gereageerd. Diverse groepjes binnen de club hebben een Whatsapp groepje om met elkaar af te spreken.

 2. KNLTB lanceert ClubApp
  app-banner 170De KNLTB speelt hier op in en lanceert begin 2016 de KNLTB ClubApp, onder de ambitie 'verbinden'. De app wordt naar de overtuiging van de KNLTB het informatie- en communicatieplatform van de tennisvereniging. In de hockeywereld is dit al een feit: meer dan 80% van al het verkeer komt uit de app van de hockeyclubs. De overige 20% komt van de verenigingssite.

  Wat weten we tot nu:
    1. Welke functionaliteit gaat de app bieden?
     De belangrijkste elementen van de app worden het mobiel afhangen (geïntegreerd met het Afhangbord.nl), het zoeken van een tennismaatje, clubnieuws, clubagenda, ruimte voor sponsoren en competitie-informatie. Met betrekking tot het zoeken van een maatje: vooralsnog is dit binnen de eigen club, later uit te breiden naar (alle) andere clubs. Met push-berichten kun je je leden bovendien goed informeren over nieuws of evenementen.
    2. App als onderdeel van een groter geheel
     De mobiele app (voor iOS en Android) is een onderdeel van een groter aanbod dat de KNLTB gaat doen: een compleet geïntegreerd systeem met onder meer een online ledenadministratie, facturatie / boekhouding, een responsive clubwebsite en integratie met het bestaande KNLTB afhangbord. Deze en andere modules zullen geleidelijk bij de verenigingen die gebruiken maken van KNLTB.club worden geïntroduceerd.
     KNLTBclub
    3. Push-berichten Met de mobiele app wordt het mogelijk om mensen snel, gratis en met hoge aandacht te informeren. Ze bouwen dit onder meer voor nieuwsberichten (bij bijvoorbeeld onverwacht uitvallen van banen), het afhangen ('Over een half uur heeft u baan 8 afgehangen. Zorg dat u op tijd komt.'), de bardienst ('Morgen heeft u zich ingedeeld van 10-14u. Controleer uw mail voor meer info.'). Of het aankondigen van een bbq of ledenvergadering. Een push-bericht heeft een heel hoge attentie-waarde, veel meer dan e-mail. De vereniging bepaalt natuurlijk zelf wanneer er berichten worden verstuurd.
    4. Ledenadministratie
     De app kan worden gebruikt in combinatie met een website. Daar kunnen bijvoorbeeld de nieuwsberichten worden geplaatst, of de club-agenda. En ook, heel handig: een geïntegreerde ledenadministratie gekoppeld met de KNLTB zelf. Op die manier kan, als de ledenadministrateur een lid opvoert, het nieuwe lid direct gebruik maken van de app. En een tennismaatje zoeken! Met dit alles gaat de KNLTB het de clubs zo makkelijk mogelijk maken.
    5. De applicatie is een 'cloud'-oplossing
     Verenigingen kunnen het ledensysteem KNTLB.club en de ClubApp beheren vanuit een via internet te benaderen omgeving. Vanaf deze plek kunnen verenigingen bijvoorbeeld nieuwsberichten in de app publiceren. Deze omgeving werkt op elke browser en ook kan je het via een tablet of smartphone gebruiken  
    6. Tarieven
     Er komen verschillende varianten in het aanbod, waaronder sowieso basisvariant voor de online ledenadministratie. De andere versies zijn betaalde varianten, waarvoor de KNLTB de prijzen op korte termijn bekend zal maken.
    7. Gratis proberen
     Alle modules die de KNLTB gaat bieden zijn met een gratis proefperiode van twee maanden uit te proberen. Zo kunnen we eerst gebruik maken van het systeem en op basis daarvan bepalen of het iets voor TCO is. Daarna kun je maandelijks je abonnement uitbreiden of verkleinen.

 3. Wat betekent dit voor TCO?
   • Het bestuur en geïnteresseerde leden zullen zich verder door de KNLTB laten informeren tijdens de roadshows die de KNLTB begin 2016 gaat organiseren. Belangstellenden kunnen zich hier voor de roadshows opgeven.
   • Op basis van de verstrekte informatie zal het bestuur moeten bekijken of de ClubApp voor TCO interessant is.
    Hierbij zijn een aantal afwegingen van belang:
    • Vormt de ClubApp nu of op termijn een significante toegevoegde waarde voor TCO?
    • Wat betekent het gebruik van de ClubApp en het ledensysteem KNTLB.club voor de inrichting en het gebruik van de TCO website en de TCO Nieuwsbrief?
    • Is het de kosten nu waard?
   • De leden zullen op de hoogte gehouden worden en betrokken worden in dit proces. 

 

Wouter de Wijn
Webmaster TCO

website liveNa weken van voorbereiding was het dan op 10 december eindelijk zo ver: de oude website werd vervangen. Ik was die avond bij de penningmeester en had met hem op de oude website het ledenbestand nog even doorgenomen en gekeken of de backup t.b.v. de penningmeester functioneerde.

Als eerste werd de server ge-upgrade, waarna de oude website niet meer goed functioneerde en de toegang werd afgeschermd. Thuisgekomen heb ik de nieuwe website geinstalleerd en enkele dagen de tijd genomen om alles nog eens te controleren. Op 15 december heb ik de nieuwe website vrij gegeven en op 20 december heb ik de leden per TCO Nieuwsflits geinformeerd. AntiSPAMOok deze nieuwsflits was nieuw; niet alleen kwa formgeving, maar vooral ook omdat we de verzending nu uit een gecertificeerde bron konden doen, zodat een TCO-mailing nergens meer in de SPAM-map terecht hoeft te komen.

Van verschillende leden ontving ik leuke reacties op de nieuwe website en dat deed me goed. Bedankt.

In de komende weken zullen nog wel wat kinderziekten boven water komen en die zal ik dan corrigeren. Verder zal, met name door Frans Douven, gewerkt worden aan de migratie van FindAfm, de ondersteuningsmodule voor de penningmeester, en de Bardienstplanner.

Er is dus nog genoeg te doen, en we zullen ons dus niet vervelen, voor het tennisseizoen weer gaat beginnen

Wouter de Wijn Webmaster TCO

TCO Blogs

Waar ligt ons Park

Tennispark TCO

Sponsors

Februari 2019
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Ga naar boven