SponsoKliks80

Leden login

knltblogo

mijn-knltb-logo

centrecourtlogo2

Inleiding

AVGTennisclub Oirsbeek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tennisclub Oirsbeek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; persoonsgegevens zullen echter worden gedeeld met KNLTB.Club, een online ledenadministratie van de KNLTB.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Tennisclub Oirsbeek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tennisclub Oirsbeek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent geworden van onze vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

De volgende persoonsgegevens vragen wij u ten behoeven van het lidmaatschap:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Pasfoto
 • Bankrekeninggegevens

De volgende aanvullende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • KNLTB Bondsnummer
 • Speelsterktes
 • Junior/Senior
 • Start-datum lidmaatschap
 • Contibutie- en vrijwilligersbijdrage
 • Vrijwilligerswerk
 • KNLTB/TCO-functies en/of rollen
 • IVA-Certificatie/HORECA-diploma
 • AED/Reanimatie bevoegdheid

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Tennisclub Oirsbeek verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze vereniging heeft de intentie om alleen met toestemming van ouders of voogd gegevens te verzamelen van leden die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter nooit helemaal zeker weten of de aanmelding van een lid jonger dan 16 door de ouder of voogd wordt gedaan. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Voor juniorleden jonger dan 16 jaar geldt ook dat de ouders/verzorgers toestemming moeten geven voor het ontvangen van de nieuwsbrief of voor het plaatsen van foto's op sociale media of de website van TCO waarop het juniorlid duidelijk zichtbaar is.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens over een minderjarige hebben verzameld of gepubliceerd, neem dan contact met ons op via onze ledenadminstratie, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tennisclub Oirsbeek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betalingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen, SMS'en, app'en of e-mailen, indien dit nodig is in verband met het lidmaatschap, het vrijwiligerswerk of onze activiteiten
 • U te informeren over wijzigingen in onze organisatie of onze activiteiten
 • U de mogelijkheid te bieden uw gegevens op de website te bekijken en, zonodig, aan te passen

Geautomatiseerde besluitvorming

Tennisclub Oirsbeek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Tennisclub Oirsbeek) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden door Tennisclub Oirsbeek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde doelen gedurende de looptijd van het lidmaatschap, tot 2 jaar na opzegging van het lidmaatschap in de ledenadministratie en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Na beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens op de website van TCO direct verwijderd en stopt de toezending van de TCO Nieuwsbrieven direct.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Er worden geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Persoonsgegevens zullen echter worden gedeeld met:

 • KNLTB.Club, de online ledenadministratie en factureringssysteem van de KNLTB.
 • MailChimp, het e-mailingsysteem voor de TCO Nieuwsbrieven
 • VDX, de hostingpartner voor onze TCO website

met deze parners zijn (of zullen) verwerkingsovereenkomsten in het kader van de AVG (worden) gesloten.

Gebruik op onze website:

Gegevens van leden worden geplaatst op het gedeelte van de TCO-website dat uitsluitend toegankelijk is voor leden (via inloggen met een gebruikersnaam & wachtwoord), dit valt onder het wettelijk toegestane gebruik binnen het verband van de vereniging.
Voor gegevens die op het publieke gedeelte van de website zichtbaar zijn, dient de vereniging, in beginsel, ieder individueel lid om toestemming te vragen, maar de ALV van 30 december 2019 heeft toestemming gegeven om gegevens van clubfunctionarissen, ter ondersteuning van de betreffende functie, op de website te plaatsen. Bij het aanvaarden van een functie in de club gaat men hier impliciet mee akkoord.

Beeldmateriaal
De ALV van 30 januari 2019 heeft ook toestemming gegeven om foto’s en/of video’s te mogen maken bij activiteiten en/of evenementen die door Tennisclub Oirsbeek georganiseerd worden. Deze foto’s en video’s mogen worden geplaatst op de website van onze vereniging of andere sociale media, die op naam staan van Tennisclub Oirsbeek (Facebook, Twitter). Bij deelname gaat men hier impliciet mee akkoord.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • Leden kunnen ten allen tijde hun persoonlijke gegeven op de website van TCO controleren. Leden dienen hiervoor eerst in te loggen op de website van TCO, waarna ze via het Gebruikers menu > Uw gegevens hun persoonlijke gegevens kunnen inzien. Via de functie "Bewerken" kan men wijzigingen in het persoonlijke profiel aanbrengen. Hierbij kan men ook aangeven of bepaalde gegevens wel of niet voor andere (ingelogde) leden zichtbaar zijn.
 • Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

TCO Nieuwsbrieven en -Nieuwsflitsen

TCO verstuurt maandelijks een digitale Nieuwsbrief aan haar leden om hen te informeren over tal van activiteiten en gebeurtenissen binnen de club. Zo af en toe wordt er adhoc een Nieuwsflits verstuurd.
Door allerlei oorzaken is het best moeilijk om deze nieuwsbrieven bij alle leden goed bezorgd te krijgen. We zijn daarom voor de verzending van onze nieuwsbrieven recentelijk, op advies van de KNLTB, overgestapt op MailChimp.
Leden die daar geen behoefte aan hebben kunnen zich onderaan de Nieuwsbrief afmelden. (Dat zouden we niet alleen jammer vinden van al het werk dat we er in steken, maar ook erg ongewenst. De TCO Nieuwsbrief is momenteel de belangrijkste manier om leden en vrienden van TCO over ontwikkelingen, activiteiten en gebeurtenissen in de club te informeren).
Wanneer u uw lidmaatschap voor TCO opzegt, stopt ook meteen de verzending van de TCO Nieuwsbrief aan jou.

Bezwaar maken en of gegevensoverdragen

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar onze ledenadminstratie. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen u te identificeren. Tennisclub Oirsbeek zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Tennisclub Oirsbeek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tennisclub Oirsbeek gebruikt alleen technische en functionele cookies; analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tennisclub Oirsbeek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze ledenadminstratie.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij aanpassing van de werkwijze bij Tennisclub Oirsbeek. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contactgegevens:

Bezoekersadres:   Postadres:
Krekelbergerweg 21
6438 GJ Oirsbeek
046-4424193
  Secretariaat TCO
Postbus 5001
6438 ZG Oirsbeek

 

 

 

 

 

 

Waar ligt ons Park

Tennispark TCO

Sponsors

Februari 2019
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Ga naar boven